บอทโรคข้าว

คุณสมบัติของแอปพลิเคชัน

 • วิเคราะห์โรคข้าวโดยใช้ภาพถ่ายในสภาพธรรมชาติ

 • ไม่ขึ้นกับรุ่นโทรศัพท์เพราะเป็น LINE Bot

 • ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมเมื่อมีการปรับปรุงระบบ

 • ใช้เทคนิค Deep Learning ในการวินิจฉัยโรคข้าว

ตัวอย่างผลการวินิจฉัยโรค

...

กลไกการทำงานของระบบ

    เป็นบริการวินิจฉัยโรคข้าวผ่านไลน์บอท (LINE Bot) โดยหลังจากที่เกษตรกรผู้ใช้งานเข้ามาอยู่ในกลุ่มที่มีบอทโรคข้าวให้บริการอยู่แล้ว สามารถถ่ายรูปและอัปโหลดรูปเข้ามาในกลุ่ม ระบบจะ ส่งรูปภาพมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อวิเคราะห์ โรคข้าว และระบบจะส่งคำวินิจฉัยตอบกลับมาผ่านไลน์บอท พร้อมคำแนะนำในการแก้ไข

...

การพัฒนางานวิจัย

    ปัจจุบันสามารถวินิจฉัยได้ 10 โรค ได้แก่

 • โรคไหม้
 • โรคขอบใบแห้ง
 • โรคใบขีดสีน้ำตาล
 • โรคใบขีดโปร่งแสง
 • โรคใบจุดสีน้ำตาล
 • โรคดอกกระถิน
 • โรคไหม้คอรวง
 • โรคเมล็ดด่าง
 • โรคใบวงสีน้ำตาล
 • โรคใบหงิก